Moksleivių, tėvų, pedagogų teisės ir pareigos

38.    Moksleivis turi teisę:

38.1. į mokslą, kuris ugdytų jo bendrą kultūrinį išprusimą, intelektą, sugebėjimus, pažiūras, dorovinę bei socialinę atsakomybę, sudarytų sąlygas asmenybei vystytis;

38.2. įgyti bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose numatytą atitinkamą išsilavinimą;

38.3. rinktis mokymosi kursą;  programas;

pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo savarankiškus poreikius tenkinančius šių programų modulius; pedagogus (kai tą patį dalyką dėsto keli pedagogai ir klasėse yra vietų);

38.4. sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo programą; nustatyta tvarka naudotis mokyklos vadovėliais, biblioteka, skaitykla, sporto sale, kabinetais ir laboratorijomis pamokų metu ir po pamokų;

38.5. gauti geros kokybės, kvalifikuotą švietimą;

38.6. mokytis eksternu ir eksternu laikyti egzaminus, liudijančius, kad tam tikra formaliojo švietimo programa ar jos dalis (modulis) įvykdyta;

38.7. ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą;

38.8. burtis į mokinių ir mokytojų sąjungas, nepolitines visuomenes organizacijas ir judėjimus, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, mokyklos savivaldoje;

38.9. į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę;

38.10. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;

38.11. į nemokamą mokymą;

38.12. į visiems vienodas galimybesir lygias sąlygas skleisti savo gebėjimus bei talentą;

38.13. į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių, sveikatą bei poreikius;

38.14. gauti ir teikti socialinę paramą  įstatymų nustatyta tvarka;

38.15. į psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą,sveikatos priežiūrą mokykloje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;

38.16. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį;

38.17. į objektyvų mokymosi pasiekimų įvertinimą;

38.18. dalyvauti apklausose, testavimuose, pasiekimų patikrinimuose;

38.19. dirbti pagal sutartis, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymui ir netrukdo lankyti mokyklos.

38.20. ginti savo teises įstatymų nustatyta tvarka;

38.21. mokinys, nutraukęs mokymąsi, teisės aktų ar sutarčių nustatyta tvarka gali jas atnaujinti toje pačioje ar kitoje mokykloje;

 

39.    Moksleivis privalo:

39.1. sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių reikalavimų;

39.2. stropiai mokytis, lankyti mokyklą, o praleistas pamokas pateisinti atitinkamais dokumentais;

39.3. pagarbiai bendrauti su mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės bei visuomenės nariais;

39.4. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų;

39.5. atsakyti už nesąžiningai atliekamas užduotis arba vengimą dalyvauti pasiekimų patikrinimuose;

Nedalyvaujantis patikrinimuose, testavimuose privalo  per savaitę atsiskaityti mokytojo nurodyta forma;

39.6. atlikti pareigas ir pats atsakyti už savo poelgius šeimoje, mokymo įstaigoje, socialinėje aplinkoje;

39.7. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, mokyklos nuostatų ir moksleivio elgesio taisyklių;

39.8. moksleiviui už nuolatinius ir piktybinius teisėtvarkos pažeidimus, taip pat už pavojingą elgesį  mokymo įstaigoje gali būti taikomos šios auklėjamojo poveikio priemonės:

- įspėjimas žodžiu,

- griežtas įspėjimas raštu,

- įpareigojimas viešai atsiprašyti,

 - nukreipimas pas socialinį pedagogą,

 - nukreipimas pas psichologą,

- nukreipimas į specialiąją ugdymo komisiją,

- tėvų, globėjų, rūpintojų iškvietimas į mokyklą.

 

40.    Tėvai ( kiti teisėti vaiko atstovai) turi teisę:

40.1. nemokamai gauti informaciją apie švietimo teikėjo teikamas mokymo formas, programas, modulius ir kt.;

40.2. dalyvauti parenkant moksleiviui ugdymo programą, formą, modulį;

40.3.gauti informaciją apie moksleivio ugdymosi sąlygas, jo pasiekimus, vertinimus;

40.4.reikalauti, kad jų vaikui būtų teikiamas valstybinius standartus atitinkantis bendrasis lavinimas;

40.5.dalyvauti mokyklos savivaldoje;

40.6.naudotis Specialiojo ugdymo įstatymo ir kitų įstatymų numatytomis teisėmis;

40.7.esant sunkumų dėl vaiko ugdymo, kreiptis į švietimo įstaigas, specialiojo ugdymo komisiją ar pedagoginę psichologinę tarnybą;

40.8.dalyvauti įvertinant vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir gauti išsamią informaciją apie įvertinimo rezultatus;

40.9.gauti informaciją apie savo vaiko ugdymą ir jo problemas iš švietimo teikėjo;

40.10. dalyvauti svarstant mokyklos ugdymo programas;

40.11. teikti visokeriopą paramą mokyklai, pedagogų kolektyvui, bibliotekai ir t.t.;

40.12. parinkti savo vaikams iki 14 metų dorinio ugdymo programą ir užsienio kalbą.

 

41.    Tėvai ( globėjai) privalo:

41.1. sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo bei mokymosi sąlygas, užtikrinti, kad jis įgytų pagrindinį išsilavinimą arba mokytųsi iki 16 metų;

41.2. bendrauti su pedagogais sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus, nerečiau kaip kartą per trimestrą, pusmetį atvykti į mokyklą;

41.3. padėti vaikui pasirinkti mokymosi lygį, papildomo ugdymo kursą, programą;

41.4. mokyti vaiką doros, mandagumo, darbštumo, atsakomybės, pasitikėjimo, iniciatyvos, savarankiškumo ir reiklumo sau;

41.5. sudaryti reikiamas prielaidas vaiko protinių, dvasinių ir dorovinių galių vystymuisi;

41.6. sudaryti vaikui tinkamas sąlygas gyventi ir augti šeimoje;

41.7. kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesį; užtikrinti mokyklos lankymą.

 

42.      Pedagogai turi teisę:

42.1.   siūlyti savo individualias programas, parinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas;

42.2.   ne mažiau kaip penkias dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

42.3.   būti atestuotas, įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

42.4.   dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai, fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;

42.5.   naudotis kitomis: profesinio mokymo, specialiojo ugdymo, aukštojo mokslo, neformaliojo švietimo ir kitų įstatymų nustatytomisteisėmis;

42.6.   dalyvauti pasiekimų vertinimų, egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo komisijose;;

42.7.   atostogauti vasarą ir naudotis Vyriausybės numatomomis lengvatomis;

42.8.   teikti siūlymus dėl mokyklos vadovų vadybinės ir kolegų pedagoginės veiklos;

42.10.dalyvauti mokyklos savivaldoje;

42.11. iš anksto žinoti, kada dėl mokykloje vykstančių įvairių renginių bus pakeista jo darbo vieta;

42.12. mokyklos administracija turi gauti dėl darbo vietos pakeitimo pedagogo sutikimą;

42.13. Pedagogų profesinių sąjungų atstovai turi teisę netrukdomi dalyvauti sprendžiant pedagogų darbo sąlygų problemas drbo vietoje.

 

42.A.    Teisę dirbti mokytoju turi:

42.A.1. asmuo, įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį ( spec. vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turintis pedagogo kvalifikaciją, bei asmuo, nurodytas švietimo įstatymo 3st  5d.

42.A.2. asmuo, įgijęs aukštąjį ar aukštesnįjį ( iki 1995 metų) išsilavinimą ir neturintis pedagogo kvalifikacijos, šis asmuo pagal terminuotą darbo sutartį mokytojo pareigas gali eiti ne ilgiau kaip iki 2007m. rugsėjo 1 dienos ( Švietimo įst. 2003m. VI 28d. Nr.63 psl.16). 

 

43.    Pedagogai privalo:

43.1. užtikrinti ugdomų moksleivių saugumą pamokoje, geros kokybės ugdymą;

43.2. laikytis teisės norminių aktų patvirtintų Mokytojo etikos normų ir mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų;

43.2. tobulinti savo kvalifikaciją;

43.3. objektyviai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus;

43.4. informuoti tėvus ( globėjus, rūpintojus) apie jų vaikų ugdymosi pasiekimus;

43.5. Pedagogų profesinių sąjungų atstovai turi teisę netrukdomai dalyvauti sprendžiant pedagogų darbo sąlygų klausimus darbo vietoje;

43.6. Pedagogai, ugdantys specialių poreikių moksleivius privalo kelti darbo su specialių poreikių asmenimis kvalifikaciją;

43.7. Bendrauti su specialių poreikių vaiko tėvais, konsultuoti juos specialaus ugdymo klausimais, informuoti apie vaiko ugdymosi pažangą, sunkumus ir problemas.

 

44.    Klasės auklėtojas privalo:

44.1. atsižvelgti į mokinio sveikatą, tirti jų polinkius, interesus;

44.2. informuoti tėvus (globėjus) apie vaiko mokymąsi, elgesį;

44.3. ugdyti moksleivių vertybines nuostatas, pilietiškumą, demokratiškumą, puoselėti dorovę, sveiką gyvenseną;

44.4. tvarkyti klasės žurnalą, moksleivių asmens bylas, pažymių knygeles, prižiūrėti, kaip moksleiviai vykdo mokyklos nuostatus, mokyklos bendruomenės prisiimtas darbo tvarkos taisykles;;

44.5. bendradarbiauti su mokyklos savivaldos institucijomis;

44.6. mokyklos medicinos darbuotojo, specialiojo pedagogo, logopedo, bibliotekininko ir kitų darbuotojų teises, pareigas bei darbo turinį nusako profesinės veiklos pareigybinės instrukcijos, mokyklos nuostatai;

44.7. Bendradarbiauti su mokyklos administracija, sprendžiant individualias auklėtinių problemas, tvarkant jų ugdymosi rezultatus įteisinančius dokumentus.

44.8. informuoti mokinius, jų tėvus ( globėjus, rūpintojus) apie jų pareigas ir teises;

44.9. teikti informaciją apie mokyklos bendruomenės gyvenimą ir ugdymo proceso organizavimą.

 Specialiųjų poreikių asmenų teisės ir pareigos.

45.    Specialiųjų poreikių moksleiviai turi teisę:

45.1. ugdytis ir būti ugdomi sveikoje ir saugioje aplinkoje;

45.2. nustatyta tvarka naudotis visomis švietimo teikėjo paslaugomis;

45.3. mokytis pagal savo gebėjimus.

ESFIVP I 1

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 11.05 - 11.50
5. 12.20 - 13.05
6. 13.15 - 14.00
7. 14.10 - 14.55
8. 15.05 - 15.50

 

Patyčių dėžutė

 

sveika25

Įmonės kodas

Vilniaus Maironio progimnazijos kodas nr.: 190002564.