Vilniaus Maironio progimnazijos tėvų komiteto nuostatai

PRITARTA
Vilniaus Maironio progimnazijos
Tėvų komiteto susirinkimo 2015 m. gruodžio 1 d. protokolas Nr. 1

PATVIRTINTA
Vilniaus Maironio progimnazijos
direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. V – 144

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vilniaus Šeškinės vidurinės mokyklos tėvų komitetas (toliau - Tėvų komitetas) yra viena iš mokyklos savivaldos struktūrų, jungianti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) sprendžiant aktualius mokyklos veiklos klausimus.
 2. Tėvų komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymu, Maironio progimnazijos (toliau - mokykla) veiklos dokumentais, tėvų komiteto nuostatais ir kitais teisės aktais.
 3. Tėvų komiteto nuostatai tvirtinami direktoriaus įsakymu, pritarus Mokyklos tarybai.
 4. Tėvų komiteto nuostatuose apibrėžiamos tėvų komiteto funkcijos, sudėtis, rinkimų tvarka, valdymas ir veiklos organizavimas.

II. STRUKTŪRA, VADOVAVIMAS, RINKIMAI

 1. Tėvų komiteto narių skaičius atitinka klasių skaičių tais mokslo metais.
 2. Nariai į tėvų komitetą renkami po vieną iš kiekvienos klasės tėvų susirinkimuose mokslo metų pradžioje tiems mokslo metams. Vienas tėvų atstovas gali atstovauti tik vieną klasę.
 3. Tėvų komiteto veiklai koordinuoti renkama pirmininkas, pavaduotojas ir sekretorius. Rinkimai vykdomi balsuojant, atsižvelgiant į gautų balsų daugumą.
 4. Tėvų komiteto susirinkimai teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau pusė jo narių.
 5. Sprendimai priimami pasitarime dalyvaujančių tėvų komiteto narių balsų dauguma.

III. TĖVŲ KOMITETO FUNKCIJOS

 1. Tėvų komitetas ir jo nariai atlieka šias funkcijas:
  10.1. teikia pasiūlymus dėl nuostatų pakeitimo;
  10.2. dalyvauja susirinkimuose;
  10.3. atstovauja klasės, mokyklos interesams;
  10.4. atstovauja vaikų tėvų (globėjų) interesams, sprendžiant mokyklos finansavimo, mokinių saugumo užtikrinimo klausimus;
  10.5. bendradarbiauja su mokyklos administracija, kitomis mokyklos savivaldos institucijomis;
  10.6. deleguoja atstovus į kitas mokyklos savivaldos struktūras (mokyklos tarybą, mokyklos mokytojų atestacinę komisiją);
  10.7. svarsto tėvų pageidavimus ir teikia pasiūlymus mokyklos tarybai ir/ar mokyklos administracijai;
  10.8. dalyvauja mokyklos veiklos planavime ir įgyvendinime;
  10.9. dalyvauja mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektų kūrime;
  10.10. padeda spręsti mokinių ugdymosi ir elgesio problemas;

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Tėvų komiteto nuostatai gali būti keičiami tėvų komiteto iniciatyva, mokyklos administracijos iniciatyva.
 2. Tėvų komiteto atsistatydinimo atveju, renkamas naujas tėvų komiteto narys vadovaujantis šiuose nuostatuose nustatyta rinkimų tvarka.

ESFIVP I 1

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 11.05 - 11.50
5. 12.20 - 13.05
6. 13.15 - 14.00
7. 14.10 - 14.55
8. 15.05 - 15.50

 

Patyčių dėžutė

 

sveika25

Įmonės kodas

Vilniaus Maironio progimnazijos kodas nr.: 190002564.