Vilniaus Maironio progimnazijos metodinės tarybos nuostatai

                     PRITARTA
Vilniaus Maironio progimnazijos
Metodinės tarybos posėdyje
2015 m. rugsėjo 22 d. Nr. 6

PATVIRTINTA
Vilniaus Maironio progimnazijos
direktoriaus 2015 m. rugsėjo 23 d.
įsakymu Nr. V- 100

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Metodinė grupė – mokykloje veikianti mokytojų grupė, sudaryta iš to paties arba artimų dalykų mokytojų.

Mokyklos metodinė taryba – mokykloje veikianti metodinių grupių pirmininkų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti metodinių grupių veiklą, svarstanti ir teikianti siūlymus dėl ugdymo proceso organizavimo, ugdymo turinio kaitos.

Metodinės tarybos nuostatai reglamentuoja metodinės veiklos tikslą ir uždavinius, Metodinės tarybos sudarymo ir veiklos principus, Metodinės tarybos ir metodinių grupių funkcijas, veiklos organizavimą.

Metodinė taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais teisės aktais, Vilniaus Maironio progimnazijos direktoriaus patvirtintais dokumentais ir šiais nuostatais.

II. METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1.  Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

2.  Metodinės veiklos uždaviniai:

     2.1. užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą;

     2.2 skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją.

III. METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

3.  Mokyklos metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai.

4.  Metodinės grupės pirmininkas renkamas metodinės grupės susirinkime kas vieni - dveji metai.

5.  Metodinės tarybos sudėtis tvirtinama kiekvienų mokslo metų pradžioje mokyklos direktoriaus įsakymu.

6.  Metodinės tarybos pirmininku direktoriaus įsakymu skiriamas direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

7.  Metodinės tarybos sekretorius renkamas iš tarybos narių.

8.  Metodinės tarybos pirmininkas vadovauja metodinės tarybos veiklai, rūpinasi efektyviu tarybos darbu, planų ir ataskaitų parengimu, informuoja apie metodinės tarybos veiklą, organizuoja posėdžius, pateikia priimtus sprendimus suinteresuotiems asmenims bei institucijoms.

9.  Metodinės tarybos sekretorius tvarko metodinės tarybos dokumentaciją.

10. Metodinės tarybos veiklos numatomos mokslo metų pradžioje metodinių grupių veiklos planuose, kuriuos tvirtina metodinės tarybos pirmininkas iki rugsėjo 15 d.

11. Posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip kartą per du mėnesius.

12.Posėdį kviečia metodinės tarybos pirmininkas savo iniciatyva, metodinės tarybos nutarimu arba narių siūlymu.

13. Neeilinis posėdis gali būti organizuojamas ir mokyklos direktoriaus pageidavimu.

14. Metodinės tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 jos narių.

15. Metodinės tarybos darbas organizuojamas vadovaujantis demokratijos, viešumo ir kolegialumo principais.

16. Esant finansinėms galimybėms darbas Metodinės tarybos nariui gali būti apmokamas.

17. Metodinė taryba savo veiklą vykdo per mokytojų metodines grupes. Mokykloje veikia pradinio ugdymo, lietuvių kalbos, anglų kalbos, antrųjų užsienio kalbų, gamtos ir tiksliųjų mokslų, socialinių mokslų, menų ir technologijų, kūno kultūros metodinės grupės.

IV. METODINIŲ GRUPIŲ IR METODINĖS TARYBOS FUNKCIJOS

18. Metodinės grupės funkcijos:

18.1. nagrinėti ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus; nustatyti grupių metodinės veiklos prioritetus;

18.2. nagrinėti dalykų ugdymo programas, aprobuoti mokomųjų dalykų teminius planus ir teikti rekomendacijas mokyklos vadovui dėl jų tvirtinimo;

18.3. nagrinėti mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus;

18.4. konsultuotis dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikų;

18.5. teikti siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais mokyklos metodinei tarybai, vadovui, jo pavaduotojams ugdymui, mokytojų tarybai.

19. Mokyklos metodinės tarybos funkcijos:

19.1. kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nustatyti mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokykloje;

19.2. koordinuoti mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkiant mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti;

19.3. nagrinėti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustatyti jos prioritetus;

19.4. inicijuoti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis ir organizacijomis.

19.5. kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nagrinėti ir planuoti ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą; numatyti mokyklos veiklos gaires ir prioritetus.

19.6. inicijuoti metodinius renginius mokytojams mokyklos, miesto, šalies, tarptautiniu mastu.

19.7. teikti siūlymus metodinėms grupėms, mokyklos vadovui, jo pavaduotojams, metodiniams būreliams, mokyklų metodinei tarybai.

19.8. vertinti pasirinktas ugdymo proceso sritis ir teikti siūlymus joms tobulinti.

19.9. dalyvauti mokyklos olimpiadų, konkursų, kitų renginių ir švenčių organizavime;

19.10. užtikrinti mokinių dalyvavimą miesto, respublikos olimpiadose, konkursuose, projektuose.

 

ESFIVP I 1

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 11.05 - 11.50
5. 12.20 - 13.05
6. 13.15 - 14.00
7. 14.10 - 14.55
8. 15.05 - 15.50

 

Patyčių dėžutė

 

sveika25

Įmonės kodas

Vilniaus Maironio progimnazijos kodas nr.: 190002564.