Mokinių skatinimo nuostatos

                                                                                      PRITARTA
Vilniaus Maironio progimnazijos
Metodinės tarybos posėdyje
2015 m. rugsėjo 22 d.  Nr. 6

                                                                                     PATVIRTINTA
Vilniaus Maironio progimnazijos
direktoriaus 2015 m. rugsėjo 23 d.
įsakymu Nr. V- 102

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šių nuostatų paskirtis reglamentuoti skatinimo tvarkos ir  formų nustatymą mokiniams, lankantiems Vilniaus Maironio progimnaziją.

2. Skatinami gali būti mokiniai, kurie yra pažangūs ir tais mokslo metais neturi drausminių nuobaudų.

II. SKATINIMO TIKSLAI

3. Skatinti mokinių mokslinę, meninę, sportinę, kūrybinę raišką.

4. Skatinti mokyklos mokinius, pasiekusius puikių rezultatų mokslo, kūrybos, sporto srityse, aktyviai dalyvaujančius progimnazijos veikloje, reprezentuojančius mokyklą miesto ir šalies mastu.

III. SKATINIMO KRITERIJAI

5. Mokiniai skatinami:

5.1 už labai gerą mokymąsi (mokyklos direktoriaus įsakymas dėl padėkos),

5.2 už prizinių vietų laimėjimą Švietimo ir mokslo ministerijos ar jai pavaldžių įstaigų organizuojamose respublikinėse arba tarptautinėse mokomųjų dalykų olimpiadose ir konkursuose, sporto varžybose (mokyklos padėkos raštas),

5.3. už prizinių vietų laimėjimą miesto arba zoninėse mokomųjų dalykų olimpiadose ir konkursuose,  sporto varžybose ir čempionatuose,  meno konkursuose, parodose, festivaliuose ir pan. (mokyklos padėkos raštas),

5.4. už aktyvią veiklą mokyklos gyvenime,

5.5. už mokyklos reprezentavimą miesto ar šalies mastu.                          

IV. SKATINIMO TVARKA

6. Mokytojai ir klasės auklėtojai teikia progimnazijos metodinei tarybai mokinių, užėmusių prizines vietas miesto, zoninėse, respublikinio ar tarptautinio lygio mokomųjų dalykų olimpiadose ir konkursuose, meno konkursuose ir parodose, sporto varžybose ir konkursuose, siūlomų apdovanoti, sąrašus ir  diplomų kopijas.

7. Klasių auklėtojai pateikia kuruojančiam pavaduotojui sąrašus mokinių, labai gerai baigusių pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį bei dalyvavusių miesto, šalies, tarptautinio lygio projektuose.

V. LĖŠŲ SKYRIMAS

8. Skatinimai skiriami progimnazijos direktoriaus įsakymu iš numatyto skatinimo šaltinio.

9. Lėšos gali būti skiriamos iš MK, Mokyklos labdaros ir paramos fondo, rėmėjų šaltinių.

VI. SKATINIMO FORMOS

10. Skatinimo formas kiekvienais metais nustato mokykla, atsižvelgdama į mokyklos tradicijas, finansines galimybes bei bendruomenės siūlymus.

11. Skatinimo formos gali būti:

11.1. direktoriaus padėka mokiniams, pirmąjį pusmetį arba mokslo metus baigusiems aukštesniojo lygio (9-10) įvertinimais,

11.2. informacija apie labai gerai besimokančius mokinius mokyklos stenduose, internetiniame puslapyje,

11.3. mokyklos padėkos raštas baigiant pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį už labai gerą mokymąsi, aktyvią veiklą mokyklos gyvenime,

11.4. mokyklos padėkos raštas už prizines vietas olimpiadose ir konkursuose, mokyklos reprezentavimą miesto ar šalies mastu,

11.5. išvykos ir kelionės,

11.6. dovanos,

11.7. klasės auklėtojos padėka žodžiu arba raštu atsižvelgiant į klasės situaciją,

11.8. klasės auklėtojos padėka žodžiu arba raštu mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams),

11.9. kita.

ESFIVP I 1

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 11.05 - 11.50
5. 12.20 - 13.05
6. 13.15 - 14.00
7. 14.10 - 14.55
8. 15.05 - 15.50

 

Patyčių dėžutė

 

sveika25

Įmonės kodas

Vilniaus Maironio progimnazijos kodas nr.: 190002564.