Mokinių elgesio taisyklės

PATVIRTINTA

Vilniaus Maironio progimnazijos

direktoriaus 2018 m. gruodžio 14 d.

įsakymu Nr. V – 128

 

VILNIAUS MAIRONIO PROGIMNAZIJOS

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

1. Mokinys turi teisę:

 

1.1. į nemokamą mokymą mokykloje;

1.2. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;

1.3. turi teisę pasirinkti norimą modulį;

1.4. gauti geros kokybės ugdymą;

1.5. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje;

1.6. turėti sveikatos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką;

1.7. dalyvauti mokyklos savivaldoje;

1.8. į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę;

1.9. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;

1.10. į psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, sveikatos priežiūros ir specialiąją pagalbą;

1.11. į profesinį informavimą ir švietimo informacinę pagalbą;

1.12. į objektyvų mokymosi pasiekimų įvertinimą;

1.13. gauti informaciją apie save (pažangumą, lankomumą, elgesį), dalyvauti, kai svarstomas jo elgesys;

1.14. pagal savo pomėgius ir poreikius laisvai pasirinkti mokymo įstaigoje veikiančius būrelius bei juose dalyvauti;

1.15. lankyti mokytojų teikiamas konsultacijas;

1.16. kreiptis rūpimais klausimais į mokyklos administraciją, mokytojus ir kitus darbuotojus;

1.17. gauti informaciją apie mokyklos programas, ugdymo planus, vykdomus projektus, mokymo formas, mokinių žinių tikrinimo ir vertinimo sistemą;

1.18. naudotis mokyklos mokymo baze bei mokymo priemonėmis;

1.19. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;

 

2. Mokinys privalo:

 

2.1. sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

2.2. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų;

2.3. lankyti mokyklą, į pamokas atvykti laiku.

 Atvykęs į mokyklą po ligos, mokinys turi tuoj pat pateikti klasės auklėtojui praleistas pamokas pateisinantį dokumentą. Tėvų pateisinimas (dėl ligos ar kitos rimtos priežasties) galioja ne daugiau kaip už tris dienas per vieną mėnesį;

2.4. gerbti  mokytojus, mokinius ir kitus mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų;

2.5. vykdyti mokyklos administracijos, mokytojų tarybos, mokyklos tarybos, Vaiko gerovės komisijos nutarimus;

2.6. pasiruošti pamokai ir atsinešti visas tai dienai reikalingas mokymosi priemones;

2.7. ateiti į mokyklą su mokykline uniforma, tvarkingais, švariais, sezoną atitinkančiais rūbais. Paltus, striukes, kepures palikti rūbinėje arba spintelėje;

2.8. laikytis švaros bei tvarkos visoje mokyklos teritorijoje: kabinetuose, koridoriuose, salėse, bibliotekoje, tualetuose, valgykloje ir kt.;

2.9. tausoti  mokyklos turtą (inventorių, patalpas, baldus, vadovėlius ir knygas)  ir mokyklos bendruomenės narių nuosavybę;

2.10. pamokų, renginių, ekskursijų ir pertraukų metu elgtis drausmingai, laikytis saugaus ir kultūringo elgesio reikalavimų;

2.11. rūpintis asmeninių daiktų saugumu, nepalikti jų be priežiūros

(už jų saugumą atsako pats mokinys). Rastus daiktus perduoti rūbininkui, budėtojui ar klasės auklėtojui;

2.12. pastebėjęs smurto ar patyčių atvejus mokykloje ir jos teritorijoje, pranešti mokytojui, klasės auklėtojui, socialiniam pedagogui, mokyklos administracijai arba bet kuriam mokyklos darbuotojui;

2.13. atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą bei teises;

2.14. gerbti savo valstybės istoriją, simbolius, vadovus, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, neįžeisdamas kitų tautų pilietinių jausmų;

2.15. iki rugsėjo 15 d. (vieną kartą per metus) pasitikrinti sveikatą  ir pristatyti klasės auklėtojai pažymą F 027-1/a „Vaiko sveikatos būklės pažymėjimas“;

2.16. mokinys mokslo metų pabaigoje arba išvykdamas iš mokyklos turi grąžinti mokyklos bibliotekos vadovėlius ir kitas knygas.

 

3. Mokiniui draudžiama:

 

3.1. pertraukų metu bėgioti, stumdytis, triukšmauti;

3.2. muštis, vartoti necenzūrinius žodžius, įžeidinėti, tyčiotis;

3.3. mokykloje ir jos teritorijoje turėti, vartoti, platinti tabako gaminius, elektronines cigaretes,  alkoholį, narkotines bei psichotropines medžiagas;

3.4. atvykti į mokyklą apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų;

3.5. turėti, platinti bei naudoti pirotechnikos priemones;

3.6. vartoti energinius gėrimus;

3.7. atsinešti pašalinius, su mokymusi nesusijusius daiktus, galinčius sukelti pavojų sveikatai. Tokie daiktai paimami ir perduodami tėvams;

3.8. pasisavinti ne savo daiktus, reketuoti ;

3.9. kviesti į mokyklą pašalinius asmenis, nesusijusius su jos veikla;

3.10. skleisti psichologinį ir fizinį smurtą;

3.11. pamokos metu be mokytojo leidimo išeiti iš kabineto;

3.12. pamokos metu naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis.

3.13. žaisti azartinius žaidimus, organizuoti nelegalius mainus, prekybą;

3.14. klastoti įrašus mokyklai pristatomuose dokumentuose;

3.15. šiukšlinti mokyklos teritorijoje, gadinti mokyklos inventorių;

3.16. filmuoti ar fotografuoti mokyklos bendruomenės narius ir viešinti jų atvaizdus negavus  asmens sutikimo;         

3.17. platinti informaciją apie asmenį be jo sutikimo per masines informavimo priemones, socialinius tinklapius internete.

 

4. Mokinių skatinimas:

 

Už gerus mokymosi rezultatus, pavyzdingą mokinio taisyklių laikymąsi, aktyvų dalyvavimą popamokinėje veikloje mokinių skatinimui gali būti taikomos šios priemonės:

4.1.  pagyrimas (žodžiu/raštu);

4.2.  padėka (žodžiu/raštu);

4.3.  atminimo dovanos;

4.4.  išvykos, ekskursijos;

4.5   kitos skatinimo formos.

 

5. Mokinių drausminimui gali būti taikomos šios priemonės:

 

5.1. pastaba žodžiu;

5.2. pastaba elektroniniame dienyne;

5.3. individualus mokytojo, klasės auklėtojo, socialinio pedagogo ar administracijos atstovo pokalbis su mokiniu dėl jo netinkamo elgesio;

5.4. įpareigojimas  atsiprašyti, esant reikalui atlyginti nukentėjusiam padarytą žalą;

5.5. tėvų/ globėjų informavimas apie mokinio elgesio taisyklių pažeidimą;

5.6. paaiškinimas raštu mokytojui, klasės auklėtojui, socialiniam pedagogui, administracijos atstovams ir pasižadėjimas laikytis mokinio elgesio taisyklių;

5.7. mokinys, pakartotinai pažeidinėjantis elgesio taisykles, nukreipiamas į mokyklos VGK (Vaiko gerovės komisiją);

5.8. direktoriaus įsakymu gali būti skiriamas įspėjimas, papeikimas ar griežtas papeikimas. Apie nuobaudą  informuojami tėvai;

5.9. padaręs mokyklos turtui žalą mokinys ar jo tėvai/globėjai įpareigojami sutvarkyti, suremontuoti, pakeisti sugadintą turtą nauju arba sumokėti už jį pagal tuo metu galiojančius įkainius;

5.10. apie mokinio įvykdytus teisėtvarkos pažeidimus gali būti pranešta policijai;

5.11. išnaudojus visas poveikio priemones, mokykla gali kreiptis į Vilniaus m. savivaldybės VGK dėl minimalios arba vidutinės priežiūros priemonių mokiniui taikymo arba siūlo kitą ugdymosi įstaigą;

5.12. už nuolatinius teisėtvarkos, mokyklos nuostatų, elgesio taisyklių pažeidimus mokinys, sulaukęs 16 metų,  direktoriaus įsakymu, siūlant mokytojų tarybai, gali būti šalinamas   iš mokyklos;

5.13. Neatidėliotinu atveju, kai mokinio elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui, gali būti taikomos  priemonės, nurodytos Rekomendacijose dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-1268):

-pakeisti mokinio ugdymosi vietą;

-iškviesti mokyklos vadovą ar jo įgaliotą atstovą;

-organizuoti mokinio daiktų patikrinimą;

-panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus.

 

6. Baigiamosios nuostatos:

 

6.1. kiekvienas mokinys susipažįsta su mokinio elgesio taisyklėmis pasirašydamas;

6.2. taisyklės skelbiamos mokyklos internetinėje svetainėje;

6.3. tėvai su mokinių elgesio taisyklėmis supažindinami žinute per elektroninį dienyną su nuoroda į mokyklos internetinę svetainę. Jos  primenamos tėvų susirinkimų metu.

ESFIVP I 1

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 11.05 - 11.50
5. 12.20 - 13.05
6. 13.15 - 14.00
7. 14.10 - 14.55
8. 15.05 - 15.50

 

Patyčių dėžutė

 

sveika25

Įmonės kodas

Vilniaus Maironio progimnazijos kodas nr.: 190002564.